Rola pedagoga szkolnego we wzmacnianiu pozytywnych postaw społecznych u młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Nojego w Czarnkowie


Przygotowanie młodego pokolenia do życia w społeczeństwie staje się w dobie współczesnej zadaniem coraz trudniejszym, wymagającym zaangażowania i współdziałania wszystkich uczestników procesu wychowawczego.

Do młodych ludzi docierają bowiem różne poglądy, opinie, przekonania, normy i wartości – niejednokrotnie sprzeczne lub niespójne pod względem treści wychowawczych. Wpływy te powodują dezorientację jednostki zwłaszcza niedojrzałej społecznie w otaczającej rzeczywistości.

Głównym problemem młodzieży stają się trudności w określeniu swojej tożsamości i znalezieniu „sposobu na życie”, przejawem tego są coraz częściej spotykane akty agresji i przemocy, rosnąca przestępczość nieletnich i ciągle rosnący poziom spożycia środków odurzających. Coraz większa ilość młodzieży znajduje się w obszarze zagrożenia patologią społeczną, w  obszarze wysokiego ryzyka.

Jednym z miejsc, w znaczący sposób wpływających na młodzież jest szkoła, która oprócz przekazywania wiedzy, promuje określony styl życia poprzez preferowanie na jej terenie określonych wartości, postaw i zachowań. Najczęściej zawiera się to w jej koncepcji dydaktyczno-wychowawczej i przejawia w różnorodnych programach realizowanych na terenie szkoły. W okresie tak wielu, trudnych przemian to właśnie szkoła przy współpracy innych środowisk wychowawczych powinna odgrywać bardziej świadomą i odpowiedzialną rolę w procesie wspomagania rozwoju osobowego ucznia.

Ogromna rola w inicjowaniu i kreowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych przypada pedagogom szkolnym. To właśnie pedagog, dostrzegając potrzeby młodzieży, winien wychodzić im naprzeciw, inspirować działania wychowawców i pomagać w ich realizacji.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych jest szkołą nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą absolwentów do samodzielnego, odpowiedzialnego funkcjonowania w środowisku.

Nadrzędnym celem działania szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez harmonijne łączenie nauczania z kształceniem umiejętności i wychowaniem.

 

Marta Kasperczak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *